Par audzētavām un afiksiem

LKF Ciltsdarba Reglamenta

Pielikums Nr.2

NOLIKUMS PAR AFIKSU UN AUDZĒTAVĀM

1. Afikss.

1.1. Afikss ir vārds vai vārdu kopums, kuru izmanto visiem pie audzētāja dzimušajiem metieniem un ieraksta ciltsrakstos aiz suņa vārda. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs lejupejošā alfabētiskā secībā.

1.2. Afiksa reģistrāciju neatkarīgi no metienu skaita var pieteikt audzētājs, kura īpašumā, bet ne līdzīpašumā, ir vismaz viena vaislas kuce un kura biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz vienu gadu. Ja metienu nav bijis, afiksa reģistrāciju var pieteikt, saņemot klubā pārošanas atļauju.

1.3. Afiksa reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos afiksa variantus, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina afiksa reģistrāciju FCI.

1.4. Afiksa īpašniekam jāpilda visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Metienu apskata tā audzēšanas vietā afiksa īpašnieka valdījumā.

2. Audzētavas.

2.1. LKF audzētājs var iegūt divu līmeņu audzētavas statusu: pamata (Premium) un augstākā līmeņa (Super Premium).

2.2. Audzētājs vai afiksa īpašnieks var kvalificēties pamata (Premium) līmeņa audzētavas reģistrācijai, ja viņa biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 3 gadus.

2.3. Pamata audzētavas statusu var iegūt viena vai vairākas fiziskas personas, ne jaunākas par 18 gadiem, ja atbilst vienai no sekojošām prasībām:

a) ir beigusi kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 2 metienus;

b) ir nokārtojusi kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 3 metienus.

2.4. Ja audzētavu reģistrē vairākas personas, tām jāvienojas un jāizvirza vienu personu, kas ir atbildīga par ciltsdarba prasību ievērošanu un dokumentācijas aizpildīšanu. Kucēnu ciltsrakstos šīs atbildīgās personas vārds tiek ierakstīts kā pirmais.

2.5. Juridiskām personām piederošās audzētavas var reģistrēt valstiskas organizācijas, ja audzētavas darbu vada persona, kas atbilst 2.3. punktā minētajām prasībām.

2.6. Audzētavas reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos audzētavas nosaukuma variantus vēlamības secībā, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina audzētavas reģistrāciju FCI.

2.7. Pamata līmeņa audzētavas īpašnieks un afiksa īpašnieks var kvalificēties augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijai, ja izpildītas sekojošas prasības:

a) stāžs aktīvā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus;

b) ir beidzis kinologu kursus vai ieguvis citu kinoloģisko izglītību *;

c) ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus;

d) ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē un var pierādīt to dokumentāli;

e) nav sodīts par LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā.

2.8. Audzētavas statusu LKF prezidijs apstiprina 30 dienu laikā no pieteikuma brīža.

2.9. Audzētavas tiek ierakstītas LKF audzētavu reģistrācijas grāmatā, iegrāmatojot: - reģistrācijas numuru,

- audzētavas nosaukumu,

- audzētavas īpašnieku (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts),

- reģistrācijas datumu,

- audzējamās šķirnes.

2.10. Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarbā ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē kvalificētās audzētavas statusu. Atkārtota kvalificēšanās atbilstoša līmeņa audzētavas statusa ieguvei iespējama pēc 3 gadiem, ja šajā laikā nav pieļauti LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumi.

3. Audzētavas īpašnieka pienākumi un tiesības.

3.1. Audzētavas īpašnieka pienākums ir:

3.1.1. pildīt visas LKF Ciltsdarba Reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Būt atbildīgam par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām;

3.1.2. veicināt šķirnes attīstību, rūpējoties par veselu un šķirnes standartam atbilstošu suņu selekciju, neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām;

3.1.3. nodrošināt savā īpašumā esošajiem dzīvniekiem to fizioloģiskām un etoloģiskajām vajadzībām atbilstošus apstākļus. Nepieļaut darbības, kas sagādātu tiem sāpes un ciešanas;

3.1.4. regulāri izdarīt ierakstus Audzētavas grāmatā;

3.1.5. paziņot klubam par metiena piedzimšanu 3 dienu laikā;

3.1.6. nodrošināt metiena apskates komisijai iespēju apskatīt metienu 8 nedēļu vecumā pamata līmeņa audzētavā. Apskates akta aizpildīšanai izmanto Audzētavas grāmatas ierakstus;

3.1.7. metiena noformēšanai nepieciešamos dokumentus pamata līmeņa audzētavas īpašniekam nodot metiena apskates komisijai;

3.1.8. uzrādīt Audzētavas grāmatu ierakstu pārbaudei pēc LKF Ciltsgrāmatas vadītāja vai Ciltslietu Komisijas pieprasījuma;

3.1.9. uzsākot citas šķirnes suņu audzēšanu, paziņot par to rakstiski Ciltsgrāmatas vadītājam.

3.2. Audzētavas īpašnieka tiesības ir:

3.2.1. izvēlēties kucēnu vārdu sākuma burtu pēc saviem ieskatiem;

3.2.2. augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam pašam apskatīt metienu un nodot dokumentāciju klubā. Reizi gadā LKF Ciltslietu komisijas vai kluba izveidota komisija novērtē audzētavā labturību un metiena audzēšanas kvalitāti;

3.2.3. augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam saņemt 20% atlaidi noformējot metiena reģistrāciju ciltsgrāmatā;

3.2.4. izvietot LKF mājas lapā un LKF Facebook lapā informāciju par saviem kucēniem bez maksas;

3.2.5. pieteikt uz LKF rīkotajām izstādēm personīgajā īpašumā, bet ne līdzīpašumā, esošos suņus par 1. reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu līdz īpašās cenas ieviešanai: līdz trim suņiem pamata līmeņa (Premium) audzētavas īpašniekam un līdz pieciem suņiem augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam.

* Neattiecas uz audzētavu īpašniekiem, kuri iestājušies LKF klubos līdz 1997. gadam.

 


INSTRUKCIJA „AFIKSA” REĢISTRĀCIJAI

 1. Jebkurš audzētājs, kura īpašumā, bet ne līdzīpašumā, ir kaut viena vaislas kuce, ir tiesīgs reģistrēt afiksu. Par vaislas kuci atbilstoši LKF ciltsdarba reglamenta p. 4.3. uzskata kuci, kura uz pārošanas brīdi atbilst LKF Ciltsdarba reglamenta un šķirnes kluba Ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām par eksterjeru, uzvedības, darba spēju un veselības pārbaudēm.

2. Audzētāja biedra stāžam kādā no LKF klubiem jābūt ilgākam par 1 gadu.

3. Audzētājs aizpilda „Afiksa reģistrācijas pieteikumu”, kurā norāda 3 iespējamos afiksa variantus. Klāt pievieno kuces ciltsrakstu, izstāžu apraksta lapu, veselības pārbaužu, uzvedības vai darba spēju pārbaužu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šķirnes kluba prasībām.

4. Kluba pārstāvis (vadītājs vai atbildīgais par ciltsdarbu) uz pieteikuma blankas ar savu parakstu apliecina sniegto ziņu pareizību.

5. Aizpildīto pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas klubs iesniedz LKF sekretārei vai nosūta elektroniski uz e-pastu: lkf.org@inbox.lv.

6. Afiksa reģistrācijai nav vajadzīga kluba atļauja vai rekomendācija.

7. LKF nodrošina afiksa reģistrāciju FCI.

8. Afiksa īpašniekam jāpilda visas LKF Ciltsdarba reglamenta un klubu ciltsdarba nolikuma prasības.

9. Afikss tiek izmantots visiem pie audzētāja dzimušajiem metieniem un to ieraksta ciltsrakstos aiz kucēna vārda. Kucēna vārda sākuma burtu nosaka klubs, lejupejošā alfabētiskā secībā.

Kluba biedri pieteikuma anketas var saņemt klubā vai elektroniski pa e-pastu!

!! FCI mājas lapā ir publicēti FCI afiksu / audzētavu reģistrētie nosaukumi (informācija tiek atjaunota reizi nedēļā!)

http://www.fci.be

 

 INSTRUKCIJA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA (SUPER PREMIUM) 

AUDZĒTAVAS REĢISTRĀCIJAI

 

1. Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas statusam var kvalificēties Pamata līmeņa (Premium) audzētavas vai afiksa īpašnieks, kurš ir izpildījis sekojošas prasības:

a) ir beidzis LKF kinoloģiskos kursus vai ieguvis citu kinoloģisko izglītību. Šī prasība neattiecas uz audzētavas īpašnieku, kurš iestājies LKF klubā līdz 1997. gadam;

b) stāžs aktīvajā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus; 

c) ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus;

d) ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē (jāpierāda dokumentāli);

e) nav sodīts par LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā.

2. Pretendents aizpilda ” Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijas pieteikumu”. Tam pievieno kinoloģiskās izglītības apstiprinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina aktīvu kinoloģisko darbību kluba ciltsdarba vadītāja statusā vai metiena apskates aktus, kuros minēts pretendenta vārds apskates komisijas sastāvā.

3. Kluba pārstāvis (ciltsdarba vadītājs vai kluba vadītājs) uz pieteikuma ar savu parakstu apliecina, ka pretendents nav sodīts par LKF ciltsdarba Reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu prasību pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā. Apliecina iesniegto dokumentu pareizību. (Uzraksts „Kopija pareiza”, paraksts un kluba zīmogs.)

4. Aizpildīto pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas klubs iesniedz LKF sekretārei vai nosūta elektroniski uz e-pastu: lkf.org@inbox.lv.

5. Pieteikumu izskata un audzētavas statusu piešķir LKF Prezidijs.

6. Augstākā līmeņa audzētavas īpašniekam ir sekojošas tiesības:

a) pašam apskatīt metienu un nodot dokumentus klubā. Reizi gadā LKF Ciltslietu komisijas vai kluba izveidota komisija novērtē labturību audzētavā un metiena audzēšanas kvalitāti;

b) saņemt 20% atlaidi noformējot metiena reģistrāciju ciltsgrāmatā;

c) izvietot LKF mājas lapā un LKF Facebook lapā informāciju par saviem kucēniem bez maksas;

d) pieteikt uz LKF rīkotajām izstādēm personīgajā īpašumā, bet ne līdzīpašumā, esošos suņus, skaitā līdz pieciem, par 1. reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu līdz īpašās cenas ieviešanai.

7. Audzētavas īpašnieks nodrošina veselu, standartam atbilstošu suņu selekciju neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām. Viņš ir atbildīgs par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām.

8. Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarbā ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas statusu. Viņš var atkārtoti kvalificēties atbilstoša līmeņa audzētavas statusa ieguvei pēc 3 gadiem, ja šajā laikā nav pieļāvis LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumu.